Śmiech skarbnika wita turystów

Zaktualizowano 1 rok temu

Koniec z tradycyjnym zwiedza­niem wystaw w Muzeum Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach. Zamiast plansz i gablot z eksponatami turyści oglądają już nowoczesne ani­macje, filmy i multimedialne instalacje przestrzenne.

Dotychczas turyści, którzy przy­jechali zwiedzić tarnogórską Zabyt­kową Kopalnię Srebra, przed zjaz­dem do podziemnych wyrobisk poznawali historię wydobycia krusz­ców w mieście gwarków w Muzeum znajdującym się na piętrze budynku nadszybia. Oglądali stare narzędzia górnicze i eksponaty zgromadzo­ne, w gablotach, plansze z rycina­mi o dziejach hutnictwa i górnic­twa srebra. Po tajemniczym świecie gwarków oprowadzał ich przewod­nik. Wszystko zmieniło się w kwiet­niu 2012 roku. Po trwającej cztery miesiące modernizacji stałej wysta­wy muzealnej - którą przeprowadzi­li rzeźbiarz Artur Lubos, architekt Waldemar Musioł, inżynier Tomasz Kozik - dawne narzędzia górnicze, modele maszyn odwadniających i minerały uzyskały nowoczesną aran­żację i oprawę multimedialną.
- Wydaliśmy na to ze środków stowarzyszenia 500 tys. zł, a 50 tys. zł na dokumentację przekazał Śląski Urząd Marszałkowski - mówi Wal­demar Musioł, autor projektu mo­dernizacji przykopalnianego Mu­zeum.

Obecnie ściany Muzeum poma­lowane na czarno, panujący pół­mrok i wąskie przejście pomiędzy salami do złudzenia przypomina­ją kopalniane podziemia. Wrażenie przebywania w wyrobiskach zwiększa­ją modele szybów odwad­niających i stare górnicze narzędzia. W podłodze za szybą można obejrzeć jak układano węgiel i rudę w hutniczym piecu. A na ścia­nie dzięki komputerowej projekcji widać świetlną animację pracy - zainstalo­wanej w 1788 roku w Kopal­ni Fryderyk - odwadniają­cej maszyny parowej. Obok wyświetlany film ukazuje, jak rozwijały się technologie wytapiania srebra w hutni­czych piecach. Dodatkowo na tabletach zobaczyć moż­na archiwalne dokumenty, kopalniane i hutnicze ryci­ny oraz zdjęcia, a także fil­my, dotyczące dziejów mia­sta, wydobycia kruszców, powstania Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej i organizowania co­rocznych Dni Gwarków. Dopełnie­niem multimedialnej ekspozycji jest film reklamujący zwiedzanie miasta gwarków, Zabytkowej Kopalni Sre­bra i Sztolni Czarnego Pstrąga, w którym zagrali tarnogórscy aktorzy Grzegorz Kwas, Eryk Lubos, Mi­chał Mąjnicz, Krzysztof Respondek, Marcin Tyrol i związani z miastem Mirosława Żak oraz Artur Swięs.

- Przywiązujemy wielką wagę do modernizacji Muzeum, bo chce­my pokazywać ekspozycję w no­woczesny sposób, a zwiedzający po jej obejrzeniu mają wynieść także przeżycie duchowe - wyjaśniał Ma­rek Kandzia, prezes SMZT, podczas otwarcia unowocześnionej placówki.

Oprócz modernizacji Muzeum w Zabytkowej Kopalni Srebra udźwiękowiona na nowo została także podziemna trasa turystycz­na. Aktualnie objaśnieniom prze­wodników płynącym z głośników towarzyszą odgłosy uderzeń kilo­fa, trzask łamanych drewnianych stempli podpierających ściany wy­robisk oraz śmiech Skarbnika. Działacze Stowarzyszenia Miło­śników Ziemi Tarnogórskiej zamie­rzają wkrótce uatrakcyjnić również zwiedzanie skansenu maszyn paro­wych, który znajduje się obok Za­bytkowej Kopalni Srebra.

Źródło: Montes Tarnovicensis Tarnowskie Góry nr 57 / autor: Paweł Ryś

Korzystając z tej strony akceptujesz, że w Twoim urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają nam świadczenie usług. Brak zgody na pliki cookies oznacza, że pewne funkcjonalności strony mogą być niedostępne. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.