U chorwackich wybrzeży odnaleziono wrak bombowca Ju 87 "Stuka"

Zaktualizowano 1 rok temu

Rzad­ko spo­ty­ka­ny nie­miec­ki bom­bo­wiec Jun­kers Ju 87 "Stuka" od­na­le­zio­no na dnie morza Ad­ria­tyc­kie­go nie­da­le­ko wy­brze­ży Chor­wa­cji. Ma­szy­na zo­sta­ła ze­strze­lo­na ponad 70 lat temu, ale za­cho­wa­ła się w bar­dzo do­brym sta­nie. Tylko dwa bom­bow­ce tego typu z 5,7 tys. wy­pro­du­ko­wa­nych sztuk za­cho­wa­ły się do dziś i po­ka­zy­wa­ne są w Chi­ca­go i Lon­dy­nie.

Wrak bom­bow­ca nur­ku­ją­ce­go typu Jun­kers Ju 87 "Stuka" od­kry­to w po­bli­żu Chor­wac­kiej wyspy Žirje na głę­bo­ko­ści 28 me­trów, pod­czas nur­ko­wa­nia zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez chor­wac­ki Na­ro­do­wy In­sty­tut Dzie­dzic­twa.
Sa­mo­lot za­cho­wał się w bar­dzo do­brym sta­nie. Bra­ku­je mu jed­nak sil­ni­ka, który praw­do­po­dob­nie od­padł, gdy ma­szy­na ude­rzy­ła w wodę. Ma­szy­na stoi na ko­łach, jak gdyby gład­ko wy­lą­do­wa­ła na mor­skim dnie.
Na­ukow­cy pla­nu­ją wy­do­by­cie wraku, jed­nak na razie nie wia­do­mo, kiedy bę­dzie to moż­li­we. Zna­le­zio­ny sa­mo­lot nie­miec­kiej pro­duk­cji na­le­żał naj­praw­do­po­dob­niej do wło­skiej armii i zo­stał ze­strze­lo­ny w kwiet­niu 1941 roku przez ma­ry­nar­kę wo­jen­ną Ju­go­sła­wii, pod­czas in­wa­zji sił Osi na po­cząt­ku II wojny świa­to­wej.

Nie­miec­ki bom­bo­wiec typu Jun­kers Ju 87 "Stuka", o cha­rak­te­ry­stycz­nym uło­że­niu skrzy­deł w kształt li­te­ry "W", zo­stał za­pro­jek­to­wa­ny przez Her­man­na Po­hl­man­na. Sa­mo­lot mógł nur­ko­wać pod ostrym kątem nad re­jo­nem, który miał być zbom­bar­do­wa­ny. Ła­dun­ki uwal­nia­ne były w ostat­nim mo­men­cie, dla zwięk­sze­nia cel­no­ści.

Po­cząt­ko­wo w sa­mo­lo­tach mon­to­wa­no sy­re­ny aku­stycz­ne, które uru­cha­mia­no przy wpro­wa­dza­niu ma­szyn w lot nur­ko­wy. Dźwięk syren miał po­wo­do­wać pa­ni­kę. Do­dat­ko­wo do bomb mon­to­wa­no rurki, które wy­wo­ły­wa­ły świst w trak­cie spa­da­nia.
Do tej pory od­na­le­zio­no dwie inne ma­szy­ny tego typu, u wy­brze­ży Nor­we­gii i Gre­cji, jed­nak były w dużo gor­szym sta­nie.

Źródło: onet.pl

Korzystając z tej strony akceptujesz, że w Twoim urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają nam świadczenie usług. Brak zgody na pliki cookies oznacza, że pewne funkcjonalności strony mogą być niedostępne. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.