Zamek Karpniki po remoncie

Zaktualizowano 1 rok temu

Na po­cząt­ku paź­dzier­ni­ka zamek, zwany też po­pu­lar­nie pa­ła­cem, w Karp­ni­kach zo­stał otwar­ty po re­mon­cie i przyj­mu­je gości ho­te­lo­wych. To ko­lej­ny obiekt Do­li­ny Pa­ła­ców i Ogro­dów Ko­tli­ny Je­le­nio­gór­skiej, który ura­to­wa­no przed znisz­cze­niem.

Po­cząt­ki zamku w Karp­ni­kach się­ga­ją XV wieku. Wa­row­nia prze­cho­dzi­ła z rąk do rąk słyn­nych rodów - Schaf­fgot­schów, von Re­de­nów, Ze­dlit­zów. Neo­go­tyc­ki, ro­man­tycz­ny cha­rak­ter otrzy­mał w la­tach 40. XIX wieku. Ksią­żę Wil­helm Pru­ski Ho­hen­zol­lern, młod­szy brat króla Fry­de­ry­ka Wil­hel­ma III, urzą­dził w Karp­ni­kach let­nią re­zy­den­cję, oto­czo­ną wspa­nia­łym par­kiem kra­jo­bra­zo­wym, dla sie­bie i żony Ma­rian­ny. Za­me­czek za­cho­wał jed­nak ele­men­ty obron­ne, jak fosę i most.

Pod­czas II wojny świa­to­wej Günthe­ra Grund­mann, okrę­go­wy kon­ser­wa­tor za­byt­ków Dol­ne­go Ślą­ska, stwo­rzył tu skład­ni­cę mu­ze­al­ną pełną dzieł sztu­ki, które póź­niej wy­wie­zio­no do Nie­miec.
Po woj­nie w zamku mie­ścił się Uni­wer­sy­tet Lu­do­wy, który miał przy­go­to­wy­wać do­ro­słą mło­dzież z całej Pol­ski do dzia­łal­no­ści kul­tu­ral­no-oświa­to­wej na te­re­nach wiej­skich. W la­tach 50. XX w. zor­ga­ni­zo­wa­no tu Dom Po­mo­cy Spo­łecz­nej dla Dzie­ci, ale już w 1973 r. stan obiek­tu był tak zły, że miesz­kań­cy mu­sie­li go opu­ścić. De­wa­sta­cja bu­dyn­ku po­stę­po­wa­ła rów­nie szyb­ko, jak zmia­ny wła­ści­cie­li. W 1993 r. w ostat­niej chwi­li ura­to­wa­no re­ne­san­so­wy por­tal bram­ny przed kra­dzie­żą.

W 2009 r. pałac wraz z par­kiem za­ku­pi­ła gli­wic­ka spół­ka de­we­lo­per­ska Wek­tor In­we­sty­cje. Nowi wła­ści­cie­li wy­da­li w ciągu 5 lat kil­ka­dzie­siąt mln zł na re­mont obiek­tu, re­no­wa­cję wnętrz, od­twa­rza­nie de­ta­li ar­chi­tek­to­nicz­nych czy zakup sty­lo­wych mebli.

W hi­sto­rycz­nych po­miesz­cze­niach po­wsta­ła re­stau­ra­cja i hotel z 20 po­ko­ja­mi. Apar­ta­ment Kró­lew­ski na­wią­zu­je do daw­nych po­ko­jów: błę­kit­ne­go i czer­wo­ne­go; za­wie­ra m.in. XIX-wiecz­ne bo­aze­rie. W Apar­ta­men­cie Re­ne­san­so­wym za­cho­wa­ły się XVI-wiecz­ne po­li­chro­mie.
Wnę­trza będą za­re­zer­wo­wa­ne dla gości ho­te­lo­wych, ale zo­ba­czyć można zam­ko­wy dzie­dzi­niec i po­spa­ce­ro­wać po parku.
Karp­ni­ki znaj­du­ją się u stóp ma­low­ni­czych Gór So­ko­lich, w bli­skim są­siedz­twie in­nych obiek­tów Do­li­ny Pa­ła­ców i Ogro­dów Ko­tli­ny Je­le­nio­gór­skiej: Wo­ja­no­wa, Łom­ni­cy, My­sła­ko­wic, Bol­czo­wa. W sa­mych Karp­ni­kach znaj­du­je się - rów­nież bę­dą­cy ho­te­lem - Pałac Dę­bo­wy.

Źródło: onet.pl

Korzystając z tej strony akceptujesz, że w Twoim urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają nam świadczenie usług. Brak zgody na pliki cookies oznacza, że pewne funkcjonalności strony mogą być niedostępne. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.