Podziemia pod Jeziorem Szmaragdowym

Zaktualizowano 1 rok temu

Nie­dzie­la 30 wrze­śnia br. była ostat­nim dniem zwie­dza­nia pod­zie­mi z II wojny świa­to­wej przy Je­zio­rze Szma­rag­do­wym w Szcze­ci­nie. Od po­nie­dział­ku do kwiet­nia przy­szłe­go roku obo­wią­zy­wać bę­dzie okres ochron­ny nie­to­pe­rzy, które chęt­nie zi­mu­ją w tu­ne­lach. Bu­dow­le te po­wsta­ły w la­tach trzy­dzie­stych XX wieku lub w okre­sie II wojny świa­to­wej. Skła­da­ją się z ze­spo­łu par­te­ro­wych, mu­ro­wa­nych bu­dyn­ków o lek­kiej kon­struk­cji oraz po­ło­żo­nych pod nimi, na głę­bo­ko­ści kilku, a nawet kil­ku­na­stu me­trów, tu­ne­li o łącz­nej dłu­go­ści ok. 700 m. Pier­wot­ne prze­zna­cze­nie tych bu­dow­li nie jest znane. Być może znaj­do­wa­ło się tu za­pa­so­we sta­no­wi­sko do­wo­dze­nia hi­tle­row­skie­go gau­le­ite­ra Po­mo­rza Schwe­de-Co­bur­ga. Po woj­nie, przez wiele lat, mie­ścił się tu ośro­dek szko­le­nio­wy stra­ży po­żar­nej, a od 2005 r. ma tu swoją sie­dzi­bę Szcze­ciń­skie To­wa­rzy­stwo Po­szu­ki­waw­cze.

Źródło: Wi­ki­pe­dia

Korzystając z tej strony akceptujesz, że w Twoim urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają nam świadczenie usług. Brak zgody na pliki cookies oznacza, że pewne funkcjonalności strony mogą być niedostępne. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.