podkarpackie strzyżowski Bonarówka Drewniany kościół pw. Opieki Matki Bożej w Bonarówce

Drewniany kościół pw. Opieki Matki Bożej w Bonarówce Obiekt wpisany do rejestru zabytków o numerze: 1260 z dnia 22.04.1993

Zaktualizowano 6 miesięcy temu

Pierw­sza cer­kiew ist­nia­ła tu­taj już w 1460 r. Pa­ra­fia unic­ka ery­go­wa­na zo­sta­ła w 1630 r. W tym cza­sie wy­bu­do­wa­no no­wą cer­kiew. Naj­star­szą czę­ścią cer­kwi jest sank­tu­arium z pro­the­sis (o­bec­nie za­kry­stia pół­noc­na) i część zrę­bu ścian nawy (z por­ta­lem pół­noc­nym) wznie­sio­ne praw­do­po­dob­nie jesz­cze w XVII w. Wów­czas cer­kiew by­ła trój­dziel­na, trój­ko­pu­ło­wa. Bu­dy­nek grun­tow­nie prze­kształ­co­no w 1841 r. Wy­dat­nie... ...

Liczba wszystkich zdjęć: 9
Data powstania obiektu: 1841 r.
1260 z dnia 22.04.1993 Nr w rejestrze zabytków

Opis

Pierw­sza cer­kiew ist­nia­ła tu­taj już w 1460 r. Pa­ra­fia unic­ka ery­go­wa­na zo­sta­ła w 1630 r. W tym cza­sie wy­bu­do­wa­no no­wą cer­kiew. Naj­star­szą czę­ścią cer­kwi jest sank­tu­arium z pro­the­sis (o­bec­nie za­kry­stia pół­noc­na) i część zrę­bu ścian nawy (z por­ta­lem pół­noc­nym) wznie­sio­ne praw­do­po­dob­nie jesz­cze w XVII w. Wów­czas cer­kiew by­ła trój­dziel­na, trój­ko­pu­ło­wa. Bu­dy­nek grun­tow­nie prze­kształ­co­no w 1841 r. Wy­dat­nie skró­co­no (od stro­ny zach.) sank­tu­arium i pro­the­sis. Kor­pus na­wo­wy prze­dłu­żo­no ku wscho­do­wi i za­cho­do­wi, na­kry­wa­jąc go stro­pem de­sko­wym z fa­se­tą. Do­bu­do­wa­no za­kry­stię po­łu­dnio­wą oraz kruch­tę przed por­ta­lem pół­noc­nym nawy. W koń­cu XIX w. do nawy do­sta­wio­no (od za­cho­du) słu­po­wą wie­żę kry­ją­cą ba­bi­niec. Wte­dy praw­do­po­dob­nie za­sza­lo­wa­no pół­noc­ny por­tal na­wo­wy i wznie­sio­no kruch­tę.

Cer­kiew usy­tu­owa­na w gór­nej, zach. czę­ści wsi, po płn. stro­nie dro­gi wiej­skiej Ży­znów – Gol­ców­ka.

Świą­ty­nia orien­to­wa­na z sank­tu­arium za­mknię­tym trój­bocz­nie kon­struk­cji zrę­bo­wej, z pa­rą za­kry­stii, z wie­żą kon­struk­cji słu­po­wej do­sta­wio­ną przy na­wie od za­cho­du, we­wnątrz któ­rej ba­bi­niec, ze szkie­le­to­wą kruch­tą przy płn. ścia­nie nawy. W na­wie strop de­sko­wy z fa­se­tą. W po­ło­wie dłu­go­ści kor­pu­su na­wo­we­go po­zio­ma bel­ka z na­pi­sem wy­mie­nia­ją­cym cie­ślę – Io­ana Li­sko i data 1841 W sank­tu­arium, za­kry­stiach i ba­biń­cu stro­py pła­skie, de­sko­we. Da­chy: nad na­wą dwu­spa­do­wy, nad sank­tu­arium pię­cio­po­ła­cio­wy. Na środ­ku ka­le­ni­cy da­chu nawy i sank­tu­arium sze­ścio­bocz­ne wie­życz­ki na sy­gna­tur­kę z ba­nia­sty­mi heł­ma­mi. Dach na wie­ży na­mio­to­wy, czte­ro­po­ła­cio­wy, zwień­czo­ny ba­nia­stym heł­mem. Ścia­ny cer­kwi i po­ła­cie da­cho­we wie­ży i kruch­ty po­bi­te gon­tem. Po­zo­sta­łe po­ła­cie da­cho­we po­kry­te bla­chą. Na wie­życz­kach sy­gna­tur­ko­wych że­la­zne kute krzy­że.

We wnę­trzu fi­gu­ral­no­-or­na­men­tal­na po­li­chro­mia ścien­na wy­ko­na­na przez Paw­ła Bog­dań­skie­go (1898 r.) i Paw­ła Za­po­roż­skie­go (la­ta 20. XX w.). Wy­po­sa­że­nie sta­no­wią dwie na­sta­wy z na­miest­ny­mi iko­na­mi (XIX w.) oraz wy­so­kiej kla­sy iko­ny Wpro­wa­dze­nia Bo­ga­ro­dzi­cy do Świą­ty­ni (I poł. XVII w.) i Po­krow Bo­ga­ro­dzi­cy (poł. XVIII w.). Uni­kal­nym za­byt­kiem jest cer­kiew­na rzeź­ba Chry­stu­sa Zmar­twych­wsta­łe­go (XVII w.).

Źródło:sad.podkarpackie.travel

Historia

Sanktuarium i część ścian nawy pochodzą z XVII w. Budynek gruntownie przekształcono w 1841. W czasie wysiedleń powojennych mieszkańcy zabrali część wyposażenia ruchomego. Remont generalny świątyni przeprowadzono w latach 1993–96. W latach 1997-2004 wykonano konserwację polichromii ściennej i wyposażenia.

Jest to budowla drewniana konstrukcji zrębowej na kamiennym podmurowaniu, orientowana, dwudzielna. Nawa połączona na słup z trójbocznie zamkniętym prezbiterium.

Wewnątrz polichromia figuralno-ornamentalna z 1898 autorstwa Pawła Bogdańskiego. Wyposażenie stanowią dwie nastawy z ikonami namiestnymi z XIX w.

Źródło: wikipedia.pl

Dane adresowe Drewniany kościół pw. Opieki Matki Bożej w Bonarówce Bonarówka 38-111 Bonarówka Tel.: 17 276 52 14 N49º47'56.587", E21º47'56.011"
Cechy i udogodnienia
Architektura drewniana
Parking
Możliwość zwiedzania
Ogólnodostępny
Wstęp bezpłatny
Kościół rzymskokatolicki
Szlak Architektury Drewnianej Województwa Podkarpackiego

Korzystając z tej strony akceptujesz, że w Twoim urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają nam świadczenie usług. Brak zgody na pliki cookies oznacza, że pewne funkcjonalności strony mogą być niedostępne. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.