Drewniany kościół pw. św. Wojciecha w Krośnie

Nr w rejestrze zabytków:
A-146 z dnia 16.05.1989
Data powstania obiektu: poł. XV w.

Ko­ściół wznie­sio­ny ok. poł. XV w., kon­se­kro­wa­ny w 1460 r. Naj­star­szym źró­dłem iko­no­gra­ficz­nym ko­ścio­ła św. Woj­cie­cha jest ry­ci­na z dzie­ła Geo­r­ga Brau­na i Fran­za Ho­ghen­ber­ga Ci­vi­ta­tes or­bis ter­ra­rum (1572–1618). W koń­cu XVIII w opusz­czo­ny i za­nie­dba­ny, za­gro­żo­ny był cał­ko­wi­tym znisz­cze­niem. W la­tach 1855–56 prze­pro­wa­dzo­no re­mont bu­dow­li. W la­tach 1902–07 świą­ty­nię cał­ko­wi­cie prze­bu­do­wa­no wg pro­jek­tu ar­chi­tek­ta Tade­usza Stry­jeń­skie­go, za­cho­wu­jąc ogól­ne pro­por­cje po­przed­niej bu­dow­li. Wy­po­sa­że­nie pod­da­no re­stau­ra­cji i wzbo­ga­co­no o nowe ele­men­ty.

Świą­ty­nia stoi na szczy­cie wzgó­rza w pół­noc­nej czę­ści mia­sta, ok. 1 km od Sta­re­go Mia­sta. Świą­ty­nia jest orien­to­wa­na, kon­struk­cji zrę­bo­wej, na ka­mien­nym pod­mu­ro­wa­niu, osza­lo­wa­na dwu­stron­nie de­ska­mi w ukła­dzie po­zio­mym. Jed­no­na­wo­wa bu­dow­la zło­żo­na jest z pre­zbi­te­rium na rzu­cie pro­sto­ką­ta za­mknię­te­go od wscho­du trój­bocz­nie, z za­kry­stią od pół­no­cy, oraz szer­szej, pro­sto­kąt­nej nawy, z kruch­tą od za­cho­du. Dach jed­no­ka­le­ni­co­wy, dwu­spa­do­wy z czwo­ro­bocz­ną wie­życz­ką na sy­gna­tur­kę z la­tar­nią. Po­kry­cie da­chów sta­no­wi bla­cha.

W pre­zbi­te­rium i na­wie po­zor­ne skle­pie­nia ko­leb­ko­we o łu­ku elip­tycz­nym z za­skrzy­nie­nia­mi i za­strza­ła­mi. Pre­zbi­te­rium od­dzie­la od nawy bel­ka tę­czo­wa wspar­ta na fa­zo­wa­nych kro­kszty­nach. Chór mu­zycz­ny wspar­ty na dwóch ko­lum­nach z fa­li­ście wy­gię­tym pa­ra­pe­tem. Ścia­ny we­wnętrz­ne sza­lo­wa­ne de­ska­mi w ukła­dzie po­zio­mym, bez de­ko­ra­cji ma­lar­skiej. Otwo­ry okien­ne pro­sto­kąt­ne i owal­ne.

Z wy­po­sa­że­nia na uwa­gę za­słu­gu­je oł­tarz głów­ny z pocz. XVII w. czę­ścio­wo prze­kształ­co­ny w 1903 r., dwa póź­no­ba­ro­ko­we oł­ta­rze bocz­ne wy­ko­na­ne przez sny­ce­rzy kro­śnień­skich ok. 1700 r. (prze­nie­sio­ne z ko­ścio­ła far­ne­go w Kro­śnie), atek­to­nicz­ne, w kształ­cie owal­nych akan­to­wych glo­rii. In­te­re­su­ją­ce są tak­że: póź­no­go­tyc­ka rzeź­ba św. Zo­fii z pocz. XVI w. rzeź­ba św. Woj­cie­cha z ok. 1430 r. (u­zu­peł­nia­na po 1944 r.) oraz ma­nie­ry­stycz­na rzeź­ba Mat­ki Bo­żej Nie­po­ka­la­nie Po­czę­tej z ok. 1600 r.

Źródło:sad.podkarpackie.travel

Kościół powstał około poł. XV w. w miejscu dawnej świątyni z XI w., na tzw. Przedmieściu Górnym, na Zawodziu, gdzie w X w. istniała najstarsza część miasta Krosna. Według legendy w tym miejscu odpoczywał św. Wojciech w trakcie podróży z Pragi do Gniezna. W czasie badań wykopaliskowych znaleziono Krzyżyk metalowy z X w. Świątynię poświęcono w 1460 r. Wyremontowano ją w 1903 r. według projektu Tadeusza Stryjeńskiego. Manierystyczny ołtarz główny pochodzi z początku XVII w. Barokowe ołtarze boczne trafiły do Fary w 1785 r. Lewy ołtarz poświęcony był św. Wojciechowi, a prawy św. Rozalii. Na ścianach obrazy z XVIII w. i trzy rzeźby.

Źródło: wikipedia.pl

Zaktualizowano 17 dni temu

Dane teleadresowe

Korczyńska 18 a
38-400 Krosno
Tel.: 13 493 04 62
place
49.696032, 21.778589Skopiowano do schowka
N49º41'45.715", E21º46'42.92"Skopiowano do schowka

Cechy i udogodnienia

Architektura drewniana
Miejsce/obiekt zbudowane w przeważającej części z drewna.
Parking
Miejsce/obiekt w pobliżu którego istnieje możliwość płatnego lub bezpłatnego zaparkowania samochodu.
Możliwość zwiedzania
Miejsce/obiekt, który jest udostępniany do zwiedzania.
Ogólnodostępny
Obiekt ogólnodostępny dla wszystkich w określonych dniach i godzinach. (np. instytucja publiczna lub kościół czynne w określonych godzinach).
Wstęp bezpłatny
Kościół rzymskokatolicki
Szlak Architektury Drewnianej Województwa Podkarpackiego

Inne w kategorii: Sakralne To najbliższe atrakcje w tej samej kategorii.

Najbliższe atrakcje W najbliższej okolicy znajduje się wiele ciekawych atrakcji. Oto niektóre z nich.

Korzystając z tej strony akceptujesz, że w Twoim urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają nam świadczenie usług. Brak zgody na pliki cookies oznacza, że pewne funkcjonalności strony mogą być niedostępne. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.